• واقعیت هایی جالبی از تاریخ که چهره دیگری دارند

    واقعیت هایی جالبی از تاریخ که چهره دیگری دارند

    پایگا خبری نمانامه: با اینکه اطلاعات زیادی در رابطه با تاریخ وجود دارد، اما برخی از مسایل همچنان در هاله ای از ابهام هستند و کنکاش در عمق تاریخ هم نمی تواند گره از راز آن ها بشکافد. اما در میان همین ابهامات، برخی دانستنی های جالب توجه به چشم می خورند که شاید کمتر