• ارتباط آسیب مغزی با هنرآفرینی!

    ارتباط آسیب مغزی با هنرآفرینی!

    یکی از اساتید عصب‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید آسیب مغزی در بسیاری از موارد تولیدات هنری یک هنرمند را به سمت بهتر شدن تغییر می‌دهد.