• شرح و تفسیر تعبیرات ادبی حافظ

    شرح و تفسیر تعبیرات ادبی حافظ

    به قلم: دکتر منوچهر مرتضوی □ نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا تـا کـی شود قرین حقیقت مجاز من موضوع مقاله‌ی حاضر شرح و تفسیر یکی از تعبیرات ادبی حافظ است که در قالب توریه و از پرتو ایهام یک سلسله مضامین جالب و لطیف به‌وجود می‌آورد. تعبیر و تمثیل مورد بحث فی‌نفسه قابل