• اختلاف در نسخه های حافظ!

    اختلاف در نسخه های حافظ!

    به قلم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی  □ ۱ـ درآمد ظاهر امر چنین می‌نماید که در عصر اخیر، بیش‌ترین پژوهش‌هایی که در باب حافظ انجام شده، در پیرامون اختلاف نسخه‌های دیوان اوست، نه بحث در مبانی هنر او. امّا در یک چشم‌انداز دیگر، همین مباحث مربوط به نسخه‌بدل‌ها هم، در حقیقت، غیرمستقیم، بحث در هنر او