• کاردرمانی شرق تهران ( تهرانپارس)

    کاردرمانی شرق تهران ( تهرانپارس)

    کاردرمانی رشته ای است که به افزایش استقلال بیماران در کارهای روزمره کمک می کند. در واقع این رشته با به کارگیری تکنیک های درمانی مختلف و تمرینات متنوع ( به عنوان مثال تمرینات تقویت کننده عضلات یا تمرینات تعادلی و آموزش های لازم در زمینه ADL  ( فعالیت روزمره زندگی) به بهبود عملکرد افراد