• حاج میرزا حسین علوی سبزواری

    حاج میرزا حسین علوی سبزواری

    به قلم: استاد فقید سـید‌ علینقی امین‌ پایگاه خبری نمانامه: مرحوم‌ آیـت‌ الله حـاج میرزا حسین علوی سبزواری،به سال ۱۲۶۸ هجری قمری در قریهء آزاد منجیر سبزوار‌ تولد یافت.پدرش میرزا حـسن نام داشت و از سادات عریضی بود. آقای حاج‌ شیخ ولی الله اسراری‌ ضمن‌ شرح کیفیت تـعلیم و تدریس جد امجد خـود مـرحوم‌ حاجی