• افتخار الحکماء طالقانی

    افتخار الحکماء طالقانی

    پایگاه خبری نمانامه: «مرحوم میرزا اسماعیل‌ مـلقب‌ بـه‌ افـتخار الحکماء طالقانی پس از تحصیل‌ علوم ادبیه و ریاضیه و طب و منقول و معقول در سنهء ۱۲۸۶‌ هجری از طالقان به‌ سبزوار آمـده و مدت سه سال از محضر درس معقول‌ حاج ملاهادی اسرار استفاده‌‌ نموده‌ و پس از فوت اسرار دو سـال دیگر از