• حجم اعتماد به نفس مجری و گم شدن احترام به مخاطب!

    حجم اعتماد به نفس مجری و گم شدن احترام به مخاطب!

    شکل جدید اجرای برنامه و سیاست گذاری جدید از این جهت قابل توجه است که با 4 فصل قبل شیوه متفاوتی دارد و این مساله خود باعث جذابیت برنامه شده است؛ اما کپی بودن شکل مسابقه می تواند اعتبار این برنامه 5 ساله که اکنون به شکل مسابقه تهیه و پخش می شود را زیر سوال ببرد.