• مینا‌کاری‌؛ یادگاری از عصر صفویه

    مینا‌کاری‌؛ یادگاری از عصر صفویه

    پایگاه خبری نمانامه:  از هنرهای دستی ایرانیان در ادوار گذشته و روزگاران دور تزئین و کنده کاری روی فلزات است ٠از جمله موارد فلز کاری می توان از ترصیع نام برد که به معنای نشاندن و جا دادن قطعات کوچک فلزهای مختلف روی سطح فلزی از جنس دیگر و ایجاد تناسی میان قطعات است٠ بررسی