• حوزه فلسفی خراسان

    حوزه فلسفی خراسان

    پایگاه خبری نمانامه: هادی سبزواری نمونه اعلای حکیمی است که سهروردی در آغاز کتاب حکمت الاشراق از آن سخن گفته است: کسانی که هم د رحکمت نظری استاداند و هم در تجربه معنوی، هم آگاه به دانش ظاهرند و هم آگاه به علوم باطن. الف- مکتب سبزوار درباره چهره درخشان حکیم سبزوار گفته اند که