• ناتورالیسم ( مکتب طبیعی ) چیست؟

    ناتورالیسم ( مکتب طبیعی ) چیست؟

    پایگاه خبری نمانامه: ناتورالیسم مکتبی است که نه تنها گرایش زیادی به طبیعت و نیرو و آئین آن نشان میدهد ، بلکه بی پرده گردن به”جبر علمی” و “روشهای تجربی” می نهد. این مکتب زمانی در پهنه هنر و اندیشه اروپا چشم به دنیا میگشاید که دانشهای تجربی و زیست شناسی به سر حد کمال