• نسخه‌های خطی و میراث مکتوب

    نسخه‌های خطی و میراث مکتوب

    به قلم: غلامرضا باطنی ایـن ابوالقاسمان که پیش رهند چـه بـه طفلان چـند روزه ‌دهند؟ اوحدی مراغه‌ای □ از جمله مواریث پُرارج و قابل حراست در عرصه‌ی فرهنگ و هویّت هر ملّتی ـ به‌طور عام ـ نسخ خطی و دست‌نوشته‌های قدیمی و کهنِ مربوط به آن ملت است که می‌توان آن‌ها را اسناد بسیار باارزشی