• اهمیت نور در تئاتر شاعرانه!

    اهمیت نور در تئاتر شاعرانه!

    پایگاه خبری نمانامه: نور در تئاتر شاعرانه بسیار اهمیت دارد. نور یک تداعی گر قویست. نور می تواند یکی از زبان های شاعرانه صحنه باشد.آپیا و نورآپیا (Adolph Paaia 1862-1928) در سال ۱۸۹۵ مهمترین کتابش موسیقی و صحنه پردازی را نوشت – که در آن اصلاحات پیشنهادی اش برای هنر صحنه پردازی را به تفصیل