• تاریخچه موسیقی ایرانی

    تاریخچه موسیقی ایرانی

    به قلم: عباس منطقی ۱ـ درآمد هر نوع آگاهی یا معرفتی که نصیب انسان می‌گردد، در یکی از سه حوزه‌ی علم، فلسفه و یا هنر قرار دارد، بدین معنی معرفتی نیست که خارج از آن سه حوزه جای داشته باشد. البته همه می‌دانیم که متفکّران قرون اولیه هجری تعریفی از علم داده‌اند که شامل همه‌ی