• مسعود کیمیایی؛ بنیانگذار موج نو سینمای ایران

    مسعود کیمیایی؛ بنیانگذار موج نو سینمای ایران

    پایگاه خبری نمانامه: سینمای ایران در حیات چند ساله اش فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و روزهای خوب و بدی را تجربه کرده است. بدون شک یکی از مهمترین مقاطع سینمای ایران به سال های میانی دهه چهل تا سال های ابتدایی دهه پنجاه باز می گردد؛ روزهایی که سینمای تجاری