• تاریخچه حزب ایران

    تاریخچه حزب ایران

    به قلم: زنده یادان مهندس علیقلی بیانی و مهندس نظام الدین موحد منبع: شماره هفت مجله حافظ واقعه‌ی دردناک سوم شهریور ۱۳۲۰ و یورش متّفقین به ایران، در خاطره‌ی عموم مردم این کشور باقی و فراموش‌نشدنی‌ست و به یاد داریم و یا خوانده‌ایم که در اثر هجوم سربازان خارجی از شمال و جنوب به ایران