• جشن تیرگان؛ آرش بنیانگذار گفت و گوی تمدن ها!

    جشن تیرگان؛ آرش بنیانگذار گفت و گوی تمدن ها!

    به قلم: مهندس خسرو پیران □ نیاکان ما می‌کوشیدند به‌مناسبت‌های گوناگون، به درگاه خداوند روی بیاورند و شکرگزاری و نیایش کنند. از این‌روی، یکی از راه‌هایی که برای این مقصود انتخاب کرده بودند، این بود که هر روزی را (که به‌نام فرشته‌ای می‌شناختند) چون با ماه هم‌نامش مصادف می‌شد، جشن می‌گرفتند و نیایش می‌کردند، مثلاً