• مهندسی نرم افزار- سیستم جامع کتابداری

    مهندسی نرم افزار- سیستم جامع کتابداری

    تشریح پروژه درس مهندسی نرم افزار موضوع: سیستم جامع کتابداری (بانک اطلاعاتی کتابخانه ) شرح مختصری از سیستم های فعلی کتابخانه : این قسمت در دانشگاه یک بخش فعال در زمینه کرایه کتاب به دانشجویان می باشد. این بخش فاقد هر گونه سیستمی است و کار آنها کاملا دستی است. اهداف کلی سیستم: در این