• ترانه حسرت از مهلا سلیمانی

    ترانه حسرت از مهلا سلیمانی

    “حسرت شیرین”   من تو دستای تو مثل سیگار تو خودم سوختم و دود شدم عاشقت بودم و هستم اما من تو این رابطه نابود شدم مثل یه حسرت شیرین تو دلم تو مثه قصه و رویا بودی مثل یه حادثه از سمت خدا تو مثه معجزه زیبا بودی تو ، به من زخم زدی