• پاییز طلایی / مهری رشیدی

    پاییز طلایی / مهری رشیدی

    “پاییز طلایی” داری برمی گردی پیشم اما دیگه خیلی د یره تو رسیدی لحظه ای که دلم از عاشقی سیره اومدی عطر تو پیچید توو خیابو نای شهرم اما هیچکی نمی دو نه که هنوزم با تو قهرم ناجی گمشده ی من توی پاییز طلا یی من دعوت کن دوباره به روزای آشنایی بخون از