• دوره ها، عناصر و ویژگی‌های شعرنیما؛ مهرداد فلاح

    دوره ها، عناصر و ویژگی‌های شعرنیما؛ مهرداد فلاح

    پایگاه خبری نمانامه: باید توجه داشت که برای بررسی جامع، ناگزیر تمامی آن چه را شاعر سروده است، می‌بایست مورد مطالعه‌ی دقیق قرار داد و این موضوع در مورد نیما که پیش گام و بنیانگذار راهی تازه بود، بیشتر مصداق دارد ؛ هر چند باز هم تأکید می کنم که “لب مطلب”و اصول اساسی کار هر