• آیا به راستی”خورشید”جشنواره ای مستقل است!

    آیا به راستی”خورشید”جشنواره ای مستقل است!

    جبارآذین این روزها یک مراسم سینمایی باعنوان جشنواره فیلم مستقل خورشید، درحال برگزاری هفتمین دوره خود است. گرچه نفس برگزاری جشن و گردهمایی اهالی سینما، خوب است، ولی ب دنیست بدانیم که در دوران بحران های فراگیر سینما و کاسب شدن و کجروی های نامدیران سینما و چپاول اموال ملی و مردم درپوشش برگزاری انواع