• نقش مسعود میرزا در قیام مشروطه!

    نقش مسعود میرزا در قیام مشروطه!

    به قلم: مهدی کاردان کارشناس تاریخ □ مسعود میرزا، پسر بزرگ ناصرالدین‌شاه، از جهتی پسر چهارم ناصرالدین‌شاه بود. از آن‌جا که چند تن از فرزندان ناصرالدین‌شاه در کودکی فوت کرده بودند، از این جهت مسعود میرزا را در زمان خودش می‌توان پسر بزرگ ناصرالدین‌شاه به‌شمار آورد.۱ او در سال ۱۲۶۶ ه‍.ق. متولد شد. مادر او