• شوخی جنسی، ابزار خوبی برای خنداندن نیست!

    شوخی جنسی، ابزار خوبی برای خنداندن نیست!

    نزول کیفی کمدی های سالهای اخیر سینمای ایران یکی از بحث های جدی در حوزه مخاطب شناسی و فروش و اکران آثار است که لزوم تجدید نظری جدی را از سوی سیاستگذاران فرهنگی و سینماگران مطرح می کند. کمدی های لوده ای که ماندگار نیستند و به ضرب و زور انواع ابزارهای مطرود اعم از