• نگاهی به نمایش «خرس»!

    نگاهی به نمایش «خرس»!

    پایگاه خبری نمانامه: نمایشنامه «خرس» مانند سایر آثار چخوف نگاهی عمیق به روابط انسانی و نقد مناسبات اجتماعی دارد و دید طنازانه به زن و مرد به عنوان دو رکن و قطب اساسی بشریت و رویکرد آنان در مواجهه با تمامیت و اصالت وجودی شان از این متن شاهکاری ادبی ساخته است و متن روان