• نقد و بررسی فیلم سینمائی درخونگاه

    نقد و بررسی فیلم سینمائی درخونگاه

    به قلم: مهدی اسدی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سپری شدن سال های متصل به دوران جنگ کـه بحران های اقتصادی و اجتماعی در اوج خود قرار داشت، وارد دورانـی مـی شـویم کـه در تـاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تحت عنوان دوران سازندگی شـناخته مـی شـود؛ زمـانی کـه هاشـمی رفسنجانی در مقام

  • نگاهی به فیلم سمفونی نهم یا سمفونی مرگ

    نگاهی به فیلم سمفونی نهم یا سمفونی مرگ

    به قلم: مهدی اسدی «این فیلم نهم من است بنابراین دلم می خواست که نامش را سمفونی نهم باشد. البته سمفونی نهم یا سمفونی مرگ نام اثری از بتهوون هم هست که گرچه با مضمون فیلم همخوانی دارد، اما تعمدا نمی خواستم نام سمفونی مرگ بر روی فیلم گذاشته شود.»به لحاظ روایی چنین تجربه ای