• ترانه زیبای طبیعى نیست حال من از مهدیه عرب

    ترانه زیبای طبیعى نیست حال من از مهدیه عرب

      ” طبیعى نیست حال من ” حسابش رفته از دستم که چن ساله تورو مى خوام طبیعى نیست حال من بگو کى به خودم مى یام ⭐️ تو رو با حس مخصوصى یه جورتازه مى خوامت نه به اندازه ى جونم که بى اندازه مى خوامت ⭐️ نمى دونم چیکار کردم که چشم تو