• پدیده مهاجرت داخلی از نقاط کمتر توسعه یافته به مناطق پر جمعیت شهری

    پدیده مهاجرت داخلی از نقاط کمتر توسعه یافته به مناطق پر جمعیت شهری

    پایگاه خبری نمانامه: روند فزاینده مهاجرت داخلی از نقاط کمتر توسعه یافته به مناطق پر جمعیت شهری هم در ایران و هم در سایر نقاط جهان، به یک پدیده اجتماعی بین المللی تبدیل شده که از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. دانشجویان، محققان و پژوهشگران مطالعات اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد دانان،