• اشعار حافظ به لحاظ تنوع و مضامین

    اشعار حافظ به لحاظ تنوع و مضامین

    به قلم: منوچهر مرتضوی □ ۱ـ خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای بسا رخ که به خونابه منقّش باشد بیت بالا از لحاظ تنوع و اجتماع مضامین مختلف اصلی و ایهامی بسیار جالب و قابل توجه است. در مفهوم اصلی بیت که مفهومی مرکب از دو استعاره به شرح زیر

  • شرح و تفسیر تعبیرات ادبی حافظ

    شرح و تفسیر تعبیرات ادبی حافظ

    به قلم: دکتر منوچهر مرتضوی □ نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا تـا کـی شود قرین حقیقت مجاز من موضوع مقاله‌ی حاضر شرح و تفسیر یکی از تعبیرات ادبی حافظ است که در قالب توریه و از پرتو ایهام یک سلسله مضامین جالب و لطیف به‌وجود می‌آورد. تعبیر و تمثیل مورد بحث فی‌نفسه قابل