• سیری در سلوک عطار!

    سیری در سلوک عطار!

    در میان بزرگان شعر و عرفان فارسی زندگی هیچ شاعری به‌اندازه‌ی زندگی شیخ فریدالدین ابوحامد محمّد بن ابراهیم کدکنی نیشابوری، معروف به عطار، در پرده‌ی ابهام نهفته نمانده است و حتا سال تولد و مرگ وی نیز معلوم نیست همین اندازه می‌دانیم که در نیمه‌ی دوم سده‌ی ششم و ربع اول سده‌ی هفتم می‌زیسته است.