• توسعه شخصی: مفهوم مهمی در فهم زندگی…

    توسعه شخصی: مفهوم مهمی در فهم زندگی…

    تئوری سوسک در توسعه شخصی: پاسخ بجای واکنش در یک رستوران، یک سوسک ناگهان از جایی پر می‌زند و بر روی یک خانمی می‌نشیند. آن خانم از روی ترس شروع به فریاد زندن می‌کند. او وحشت‌زده بلند می‌شود و سعی ‌می‌کند با پریدن و تکان دادن دست‌هایش سوسک را از خود دور کند. واکنش او