• مفهوم «اخلاق» و «تربیت » و رابطه آنها!

    مفهوم «اخلاق» و «تربیت » و رابطه آنها!

    پایگاه خبری نمانامه: این مفاهیم بر حسب بینشهای مختلفی تعریف شده است و عدم تفکیک حدود و ثغور آنها، سؤالها و مشکلات متعددی را در فضای علمی تعلیم و تربیت و اخلاق ایجاد کرده است، از سوی دیگر، برخی از مؤلفان در مقام تبیین رابطه اخلاق و تربیت، در پی خلط مفاهیم، به استنتاجهای نادرستی