• نقش سینما در مفاهیم رسانه و نقش محتوایی آن

    نقش سینما در مفاهیم رسانه و نقش محتوایی آن

    پایگاه خبری نمانامه: سینما، یکی از محبوبترین اشکال بیان هنری و نیز یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی در جهان، قابلیت و توانمندی شگرف خود را برای حضور در جغرافیای زمین و سطوح مختلف اجتماعی به اثبات رسانده است. نقش و جایگاه رو به رشد سینما، در جهان معاصر به گونهای است که نفی و طرد