مفاتيح العلوم
14 دسامبر 2019

مفهوم بیت به جام عدل بده باده

به قلم: پرفسور سید حسن امین □ ساقي به جام عدل بده باده تا گدا / غيرت نياورد كه جهان پربلا كند. مفهوم اين بيت براي هر كس كه اندك آگاهي از عدالت‌خواهي داشته باشد، واضح است. اي ساقي (و هر مقسّم ديگري كه مسؤوليت تقسيم و تسهيم مواهب و لذائذ اين جهاني بر عهده‌ي […]