• نقش قوه قضائیه در تحکیم هویت ملی!

    نقش قوه قضائیه در تحکیم هویت ملی!

    به قلم پرفسور سید حسن امین □ ۱ـ درآمد نظام حقوقی و فرهنگ قضایی هر قبیله و هر قوم و ملتی، آیینه‌ی تمام‌نمای درجه‌ی تمدن آن قوم و ملت و به این اعتبار از عوامل قوام و دوام هویت ملّی است، زیرا در سطح جهانی و در طول تاریخ بشری، حقوق بیش از زبان، هنر