• بررسی تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست

    بررسی تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست

    پایگاه خبری نمانامه: معماری و سینما هر دو به ایجاد فضا و روح زندگی میپردازند و در فرآیند ادراک فضا، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندند. مصالح معماری عموما مادی و واقعی است و مصالح سینما صوری و خیالی … اگرچه در معماری های اخیر نیز مواردی از قبیل فرا سطح ، فرا فضا