• معماری باروک و معماری (بلاترسکو و چاریگرسکو)

    معماری باروک و معماری (بلاترسکو و چاریگرسکو)

    باروک در مکزیک: باروک در مکزیک بر گرفته شد از معماری (بلاترسکو و چاریگرسکو) در قرن پانزدهم بلاترسکو بدون محدودیت برای طراحی دکور و نقش و نگارهای پیچیده رقم زده شد و آهنگری نقره (بلاتروز)در قرن ۱۷ بعد از توقیف، جان و هر را نگه داری شد. خصوصیت بلاترسکو و چاریگرسکو هر دو استادانه و