• داستان معجزه!

    داستان معجزه!

    به قلم: فرید جواهر کلام □ حالتی دیگر بود کان نادر است تو مشو منکر، که حق بس قادر است همکاری با سفارت هندوستان در سالیان پیشین به‌عنوان مترجم، این فایده‌ی معنوی را برایم داشت که دوستان ثابت‌قدمی پیدا کنم. اکنون که آن‌ها به هند رفته بودند، ارتباط من با ایشان از راه نامه و