• دعوت به مناظره سینمایی در پیشگاه ملت 

    دعوت به مناظره سینمایی در پیشگاه ملت 

    به قلم: جبارآذین        پایگاه خبری نمانامه: سینمای ایران به انواع بیماری های فکری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مبتلا است.این بیماری ها از آمریکا، چین و انگلیس واردکشور، فرهنگ و سینما و صدا و سیما نشده اند که محصول وجود اشتباهی ها، سیاسی کارها ، ندانم کارها،باند بازها و نگرش های سیاسی حزبی اند.