• معافیت مالیاتی نامدیران و سوداگران!

    معافیت مالیاتی نامدیران و سوداگران!

    به قلم: جبارآذین حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و تولیدات فرهنگی و هنری، در تمام جهان، یک اصل، تلقی شده و دولت ها با وضع قوانین خاص و تهیه وتدوین و اجرای اساسنامه ها و آیین نامه های حمایتی و نظارتی، در چارچوب قانون و عرف، پشتیبان هنر و هنرمند و آثار هنری و