• آیا این میوه، بحران کمبود شکلات را برطرف می کند؟

    آیا این میوه، بحران کمبود شکلات را برطرف می کند؟

     دانشمندان ممکن است بتوانند بحران کمبود کاکائو را مرتفع سازند. بر اساس یافته های بدست آمده از پژوهش انجام شده که نتیجه آن در مجله گزارشات علمی (Scientific Reports) منتشر شد، آنها با جایگزینی ابنه به جای کاکائو ممکن است موفق به انجام این کار شوند. سایما اختر (Sayma Akhter)، پژوهشگر اصلی این مطالعه در این