• صحنه های زد و خورد وحشیانه در فیلم ها!

    صحنه های زد و خورد وحشیانه در فیلم ها!

    پایگاه خبری نمانامه: تا حالا به صورت کسی مشت زده اید؟ شاید شروع کردن این مقاله با چنین جمله ای کمی «باشگاه مبارزه» ای به نظر برسد اما برای قلمرویی که می خواهیم در ادامه در آن سیر کنیم شروع درست و بجایی خواهد بود. آیا تابحال حس کرده اید که مشت زده به صورت