• بررسی کتاب سوزی توسط مسلمین فاتح ایران!

    بررسی کتاب سوزی توسط مسلمین فاتح ایران!

    پایگاه خبری نمانامه: از جمله مسایل لازم است «روابط اسلام و ایران مطرح شود مسئله کتاب سوزی در ایران بوسیله مسلمین فاتح ایران است. در حدود نیم قرن است که بطور جدی روی این مسئله تبلیغ می شود. اگر این حادثه، واقعیت تاریخی داشته باشد و مسلمین کتابخانه یا کتابخانه های ایران یا مصر را