• خاطرات تاج‌السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار

    خاطرات تاج‌السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار

    به قلم: استاد زنده یاد ایرج افشار □ خاطرات تاج‌السلطنه، از کتاب‌هایی‌ست که در انتساب متن آن، به قلم مؤلف انتسابی، یعنی شاهزاده تاج‌السلطنه، دختر ناصرالدین‌شاه قاجار، جای ابهام و شک وجود دارد. نخستین بار شادروان ابوالفضل قاسمی بخش‌هایی از آن را در چند شماره‌ از مجله‌ی وحید، مجلدات ۱۳ (صفحات ۷۵۷ و غیره) و