• ما هم در تمدن ایران و جهان سهمی داریم

    ما هم در تمدن ایران و جهان سهمی داریم

    (ضرورت موزه مردم شناسی فیروزآباد) به قلم: دکتر روح انگیز کراچی چرا باید فیروزآباد موزه داشته باشد؟ بارها از خودم پرسیده ام که چرا؟ چرا؟ تعداد چراها بسیار است و من در میانۀ چراها مانده ام؟ و درمانده ام. کم ارزش ترین پرسش این بود که چرا پایتخت تمدن ساسانی موزه ندارد؟ با خودم گفتم