• ایران فیلترینگ را فیلتر می کند!

    ایران فیلترینگ را فیلتر می کند!

    در کشور ما اگر از فردی سوال شود که فیلترینگ چیست، نخستین تصویری که در ذهن او نقش می بندد سیاست های کنونی  نظام  است. این تصویر ذهنی،  مخرب ترین آفتی است که می توان از خروجی یک سیاست در ذهن مردم ایجاد کرد!