• کتاب ترکه و تبر؛ نوشته مرتضا کیوان هاشمی

    کتاب ترکه و تبر؛ نوشته مرتضا کیوان هاشمی

    کتاب ترکه و تبر نوشته مرتضا کیوان هاشمی با مقدمه پرفسور سید حسن امین مجموعه غزلیاتی است که توسط انتشارات ماهوی خورشید چاپ و منتشر شده است. نویسنده در پیش گفتار آن می نویسد: آنچه پیش رو دارید گزیده ای است از چامه هائی که در درازای یک زندگی سروده شده است. دوگانگی درون مایه