• گفتگوی گلپر فصاحت کارشناس کتاب با مراد حسین عباسپور 

    گفتگوی گلپر فصاحت کارشناس کتاب با مراد حسین عباسپور 

    گزارش : گلپر فصاحت  مراد حسین عباسپور ، که با نام هنری م.ح.عباسپور شناخته شده است، دانش آموخته ی رشته ی فلسفه از دانشگاه تهران است. با او در جلسات نقد داستان آشنا شدم. نقدهای سنجیده و فنی او بر داستان ها مرا بر آن داشت که بیشتر با ایشان آشنا شوم. او مدتی درگیر شعر