• نقدی بر کتاب فرهنگ بزرگ سخن

    نقدی بر کتاب فرهنگ بزرگ سخن

    به قلم: دکتر محمد جواد شریعت □ در پایان مقاله‌ی پیشین، به کلمه‌ی «آغار» رسیدیم که آقای دکتر انوری آن را بُن مضارع «آغاردن» و «آغاریدن» به‌حساب آورده‌اند، و در صفحه‌ی ۱۲۲ هم‌چنین در دستور زبانی که برای پیام‌نور نوشته‌اند، بُن مضارع آغشتن را «آغر» ذکر کرده‌اند. در حالی‌که همین «آغار» بُن مضارع «آغشتن» است

  • نقدی بر کتاب حافظ و الهیات رندی!

    نقدی بر کتاب حافظ و الهیات رندی!

    به قلم: دکتر محمدجواد شریعت □ قبل از هر چیز باید این نکته را تذکر دهم که این بنده آقای دکتر محمود درگاهی را شخصی عالم و باسواد و محقق می‌دانم و استفاده‌ی ایشان را از منابع متعدد، و آن‌چه درباره‌ی حافظ نگاشته شده است ـ حتا از نوارها و دیسکت حافظ دکتر عبدالکریم سروش