• قهرمانان دهه ۶۰ ؛ نگاهی به سینمای جنگ

    قهرمانان دهه ۶۰ ؛ نگاهی به سینمای جنگ

        پایگاه خبری نمانامه: در سال های جنگ تحمیلی، قشرهای مختلف سنی درگیر این رویداد شده، نوجوانان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حتی وارد خط مقدم جنگ شدند. سینمای کودک و نوجوان هم به تبع آن نسبت به جنگ واکنش نشان داده و آثاری را تولید کردند که قهرمان هایشان به نوعی